Nastavení souborů cookies

Nezbytně nutné soubory cookies

Svůj prohlížeč můžeš nastavit tak, že budou cookies zablokovány, nebo se zobrazí upozornění. Naše služby nemohou být nicméně bez nezbytně nutných cookies používány. Funkce jako je uložení Tvého nastavení ochrany osobních údajů nebo přihášení se do členského obsahu není bez uložení odpovídajících informací možné. Směrnice o souborech cookies

Marketingové soubory cookies

"Tyto soubory cookies slouží k přizpůsobení reklamních nabídek tak, aby pro Tebe byly relevantní a odpovídaly tvým osobním zájmům. K získání informací o tvých reakcích na reklamní obsah, mohou být z naší strany, či ze strany našich reklamních partnerů použity soubory cookies. Reklama, kterou vidíš na internetu, může být přizpůsobena Tvým potřebám tak, že vidíš reklamy, které vychází z Tvých zájmů. Tyto by se zároveň neměly neustále opakovat. Pomocí cookies je nám a našim reklamním partnerům umožněno optimalizovat reklamu a např. zjistit, kolik osob konkrétní reklamu otevřelo. Cookies mohou používat i partneři, aby mohly být tvoje informace propojeny s informacemi z různých zdrojů a mohl tak být vytvořen profil Tvých zájmů - tímto způsobem Ti následně mohou být zobrazovány relevantní reklamy i na jiných webových stránkách. Nepovolíš-li tyto cookies, budou zobrazované reklamy pravděpodobně méně odpovídat Tvým zájmům. Směrnice o souborech cookies
"

Analytické soubory cookies

S pomocí těchto cookies můžeme počítat návštěvníky a analyzovat využití naší nabídky. Používáme to k neustálému zlepšování kvality našich stránek a tím k zajištění lepší uživatelské zkušenosti. Pomáhají nám průběžně analyzovat využití naší nabídky a lépe porozumět používání jednotlivých funkcí a obsahu. To nám umožňuje lépe a rychleji identifikovat populární obsah a funkce a upřednostňovat je pro naše uživatele. To nám také pomáhá optimalizovat obsah, který nejlépe vyhovuje jejich zájmům. Zásady používání souborů cookie

Přijmout vybrané
Podmínky užití
Následující obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland (dále jen krátce: DATEYARD) a uživateli a zákazníky jejích dálkových mediálních služeb (dále jen: uživatel). Stanovují podmínky používání služeb DATEYARD .

Stránka sexprofil.cz je nabídkou (dále jen služba) dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland.
Službou je komunikační platforma, jejímž prostřednictvím má uživatel, kromě jiného, možnost prezentovat se na internetu a hledat zájemce o partnerství, přátelství, jednorázovou schůzku nebo nezávazné schůzky. Služba nabízí mimo jiné možnosti kontaktování reálně existujících, stejně smýšlejících žen, párů a mužů, kteří případně chtějí poznat nové partnery. Dále služba nabízí několik možností komunikace, flirtování a představení vlastní osoby.

§ 1 Předmět smlouvy; rozsah plnění


1. DATEYARD umožňuje uživatelům přístup k datingové platformě na sexprofil.cz. Tato platforma obsahuje profily a údaje jiných uživatelů. Uživatelé mohou po vytvoření vlastního profilu vyhledávat v rámci platformy jiné profily. Uživatelé si mohou prohlížet profily ostatních uživatelů a omezeně je kontaktovat.

2. Služby DATEYARD jsou nabízeny výlučně pro soukromé, nekomerční účely. Registrací na některé ze služeb DATEYARD se uživatel zavazuje, že bude tuto službu využívat pouze pro soukromé účely.

3. DATEYARD poskytuje jak bezplatné, tak i placené služby. Při bezplatné registraci si může uživatel založit profil, prohlížet si profily jiných uživatelů a jiným uživatelům zasílat připravené zprávy. Uživatelé, kteří se přihlásí k placené službě, mohou na rozdíl od bezplatné služby navíc kontaktovat jiné uživatele a psát jim vlastní zprávy. Placenou službu lze objednat na různě dlouhou dobu. Uživatel bude před zřízením těchto služeb informován o placeném charakteru, obsahu a rozsahu služeb a rovněž o ceně a platebních podmínkách.

4. DATEYARD zpřístupňuje systém zásadně nepřetržitě (24/7). Pro dostupnost je rozhodující výstup směrovače, který se z datového centra používaného DATEYARD připojuje na internet (předávací bod). DATEYARD zaručuje svým uživatelům u placených služeb roční průměrnou dostupnost 97 %. Dostupnost je ovšem za omezenou považována teprve tehdy, když uživatel DATEYARD nahlásí chybu (chybové hlášení). Vyloučena jsou přerušení způsobená zásahy vyšší moci.

5. DATEYARD může pro poskytování svých služeb využívat externí pověřené poskytovatele služeb. K nim patří zejména poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé obsahu a další externí poskytovatelé služeb. Pověření externí poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby jménem DATEYARD , nejsou považováni za třetí subjekty ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek.

§ 2 Uzavření smlouvy


1. DATEYARD neuzavírá žádné smlouvy s osobami mladšími 18 let.
Bude-li mít DATEYARD pochybnosti o plnoletosti uživatele, požádá jej o doložení věku. Jestliže uživatel tento doklad o věku nezašle do dvou týdnů, bude DATEYARD oprávněna k okamžitému vypovězení smlouvy.
Bude-li se DATEYARD důvodně domnívat, že není některá osoba způsobilá k používání, je DATEYARD oprávněna zkontrolovat identitu této osoby prostřednictvím žádosti o úřední dokumenty. Nezpůsobilí uživatelé budou vyloučeni z používání této služby.

2. Přístup ke službám poskytovaným DATEYARD je realizován po registraci uživatele pomocí jeho osobních údajů (mj. pohlaví, datum narození, e-mailová adresa). Registrací uživatel potvrzuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Prohlášením o ochraně osobních údajů. Tím vznikne bezúplatný smluvní vztah mezi DATEYARD a uživatelem.

3. DATEYARD nabízí kromě bezplatných služeb různé placené služby (prémiové členství). Používáním těchto služeb uživatel vstupuje do jiného, od bezplatného smluvního vztahu odděleného smluvního vztahu. Tento druhý smluvní vztah se rovněž řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. O obsahu, splatnosti, ceně, době platnosti a platebních podmínkách bude uživatel u jednotlivých služeb informován před uzavřením placeného smluvního vztahu. Po kliknutí na tlačítko „Koupit nyní“ potvrzuje uživatel nabídku k uzavření smlouvy o poskytování placených služeb DATEYARD . DATEYARD potvrdí zákazníkovi přijetí nabídky zpřístupněním služeb nebo e-mailem.

§ 3 Náklady


1. Služby nabízené DATEYARD v rámci této služby jsou zdarma, pokud nebyl uživatel před uzavřením placené služby upozorněn na povinnost placení.

2. S cenami za placené služby, způsoby platby a rovněž dobou platnosti pokračujících závazků v rámci těchto placených služeb bude uživatel seznámen před použitím.

§ 4 Platební podmínky


1. Platbu za placené služby je třeba zaplatit předem DATEYARD a bude v procesu objednávky inkasována zvolenou platební metodou v plné výši, pokud je na udaném platebním prostředku dostatečné krytí.

2. Nebude-li možné inkasování celé částky platby, může ji DATEYARD podle vlastního uvážení inkasovat rozděleně.

3. V případě prodlení s platbou ze strany uživatele je dlužná částka během doby prodlení úročena a provedeno obchodní upomínkové řízení. Zůstane-li uživatel dlužen i nadále, je pohledávka předána inkasní kanceláři, čímž připadají další náklady - a je inkasován poplatek za zpracování 4,50 EUR.

§ 5 Výpověď; rozvázání smlouvy; doba platnosti smlouvy


1. Uživatel je oprávněn kdykoliv ukončit smluvní vztah pro bezplatné služby výpovědí. Výpověď provede uživatel buď oznámením uživatele DATEYARD , nebo pomocí funkce „Smazat profil“ v rámci služby. Po ukončení smlouvy budou profil uživatele a s ním související datové soubory smazány, pokud nebude zákonem požadováno jejich uložení. Smluvní vztah týkající se placených služeb musí být ukončen samostatně.

2. Uživatel placené služby může vypovědět trvalý smluvní vztah ve lhůtě 14 kalendářních dnů před koncem příslušné doby platnosti smlouvy. Pro platnost výpovědi placeného smluvního vztahu je nutná písemná forma (například faxem na +41 (0) 41 508 70 64). Aby bylo možné zajistit úspěšné zpracování výpovědi, je třeba, aby oznámení obsahovalo celé jméno, používanou službu, e-mailovou adresu použitou k registraci a uživatelské jméno. Pro zjednodušení existuje zde formulář, který je možné si vytisknout.

3. Jestliže uživatel uzavřel smlouvu s dobou platnosti kratší než 30 dnů, je odlišně od ustanovení uvedených v odstavci 2 oprávněn smlouvu vypovědět kdykoli.

4. Výpověď bezplatného i placeného smluvního vztahu bude potvrzena e-mailem na uživatelem aktuálně uvedenou e-mailovou adresu.

5. DATEYARD je oprávněna k mimořádnému vypovězení smlouvy, jestliže
a) uživatel opakovaně porušuje své povinnosti podle bodu 6 odst. 5;
b) v rozporu s bodem 2 odst. 1 na žádost DATEYARD nepředloží žádný doklad o věku.

§ 6 Povinnosti uživatele


1. Za obsah své registrace, další údaje o své osobě a za informace, které o sobě uvede, odpovídá výlučně uživatel. Uživatel zaručuje, že uvedené údaje odpovídají pravdě a popisují jeho osobu. Úmyslně uvedené nepravdivé údaje opravňují DATEYARD k zablokování uživatelského profilu, aniž by tím byl dotčen nárok DATEYARD na odměnu. V takovém případě bude DATEYARD oprávněna i k okamžitému vypovězení smlouvy.

2. Uživatel zaručuje, že nebude využívat služby DATEYARD k obchodním nebo komerčním a zejména reklamním účelům. Uživateli není povoleno, aby manuálně nebo pomocí programů načítal obsah a profily jiných uživatelů, aby takto získaná data používal mimo rámec služeb DATEYARD .

3. Uživatel se zavazuje, že bude s e-maily a jinými zprávami a daty od jiných uživatelů nakládat jako s důvěrnými a nebude je bez souhlasu zpřístupňovat třetím subjektům.

4. Uživatel se zavazuje, že bude se svými přístupovými údaji nakládat jako s důvěrnými. Při předání přístupových údajů třetímu subjektu za nakládání s nimi v každém případě odpovídá uživatel. Bude-li existovat podezření, že byly přístupové údaje předány třetímu subjektu, musí o tom uživatel DATEYARD neprodleně informovat a sám provést vhodná opatření k zamezení dalšímu zneužití.

5. Uživatel se dále zavazuje k tomu, že nebude služby DATEYARD zneužívat, zejména
a. je nebude využívat k šíření hanlivých, rasistických, štvavých, urážlivých nebo jinak protiprávních materiálů nebo informací;
b. nebude je používat k ohrožení ostatních uživatelů nebo třetích subjektů, k jejich obtěžování, ani k narušení jejich práv (včetně osobnostních);
c. nebude do systému nebo databáze přidávat žádná data obsahující viry nebo software nebo jiný materiál, který je chráněn autorským právem nebo jinými ochrannými právy, pokud nebude uživatel vlastníkem těchto práv, nebo nebude držitelem nezbytného souhlasu s použitím;
d. služby nebudou používány způsobem, který negativně ovlivňuje dostupnost služeb pro ostatní uživatele;
e. nebude blokovat e-maily a podobné zprávy, a nebude se o to ani pokoušet;
f. nebude jiným uživatelům zasílat e-maily a další zprávy k jinému účelu než k soukromé komunikaci, zejména ne k propagaci nebo nabídkám zboží a služeb, ani k jiným reklamním nebo komerčním účelům;
g. v osobním popisu ani v nahrávaných souborech nebude uvádět ani odkazovat na žádná jména, adresy, telefonní či faxová čísla, adresy messengeru, e-mailové adresy, značky, názvy podniků, názvy jiných internetových portálů nebo internetové adresy;

6. Nedodržení výše uvedených povinností chování nebo porušení jiných povinností uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách opravňuje DATEYARD k okamžitému vypovězení smlouvy ze závažného důvodu a rovněž k okamžitému zablokování přístupu uživatele k databázi DATEYARD. DATEYARD může také jako alternativu k zablokování nebo výpovědi smazat části profilu uživatele.

7. Pokud uživatel s uzavřením smluvního vztahu spojí komerční nebo obchodní zájmy, nebo jemu přístupná data třetích osob použije pro obchodní nebo komerční účely, případně k účelům, jež DATEYARD výslovně nepovolila, zavazuje se zaplatit DATEYARD smluvní pokutu ve výši 500,00 EUR za každé prokázané porušení tohoto zákazu. Nároky na další náhradu škody tím zůstávají nedotčeny.

§ 7 Provoz


1. DATEYARD je oprávněna kontrolovat obsah a data zadávaná uživatelem, a bude-li obsah porušovat tyto Všeobecné obchodní podmínky, příslušná data odstranit.

2. DATEYARD je rovněž oprávněna, ovšem nikoliv povinna, kontrolovat shodu nahrávaných textů, fotografií a obrázků s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zákonnými ustanoveními a v případě porušení je odstranit.


§ 8 Přenos práv


1. Uživatel uděluje DATEYARD nevýlučné, přenositelné, místně neomezené a časově omezené na dobu platnosti smlouvy jednoduché právo k užívání jím prostřednictvím služby vytvořeného nebo umístěného obsahu, včetně obrázků, textů a videí.

2. Uživatel zaručuje, že jím vytvořený nebo umístěný obsah a jeho používání neporušují žádná práva třetích subjektů, zejména žádná autorská a ochranná práva.

§ 9 Odpovědnost


1. DATEYARD nepřebírá odpovědnost za obsah profilu uživatelů. Společnost nemá žádnou kontrolu nad správností a bezpečností informací, které si uživatelé vyměňují nebo které uživatelé ve svých profilech uvádějí.

2. DATEYARD nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost uživatelských profilů vytvořených v systému Match a jejich vyhodnocení s ohledem na kompatibilitu s ostatními uživateli. DATEYARD přitom odpovídá pouze za zprostředkování kontaktu, nikoliv za úspěšný kontakt.

3. DATEYARD dále nepřebírá žádnou odpovědnost za finanční nebo jiné, nikoli fyzické škody, které mohou být uváděny do souvislosti se službou, ledaže by byly způsobeny DATEYARD úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

4. DATEYARD neodpovídá navíc zejména za získání znalostí o osobních datech uživatelů nepovolanými třetími osobami (například v důsledku nepovolaného přístupu "hackerů" do databáze), ledaže by DATEYARD toto nepovolané získání znalosti osobních dat umožnila úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

5. DATEYARD rovněž neodpovídá za to, jestliže třetí osoba zneužije údaje a informace, které jí uživatel zpřístupnil.

§ 10 Osvobození


1. Uživatel proto zprošťuje DATEYARD jakékoli odpovědnosti a všech závazků, výdajů a nároků na náhradu, které například vyplývají například ze škod způsobených zlou pomluvou, urážkou, porušením práv osobnosti ostatními uživateli.

§ 11 Technické vady


1. DATEYARD nepřebírá záruku za trvalou disponibilitu své webové stránky a její technickou funkčnost.

2. DATEYARD zejména neodpovídá za chyby v kvalitě přístupu ke službě v důsledku vyšší moci nebo událostí, které DATEYARD nezavinila.

§ 12 Urovnání sporu

Komise EU zřídila internetovou platformu k online urovnání sporů („OS platforma“) mezi podnikateli a spotřebiteli. OS platforma je k dispozici na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Upozorňujeme na to, že nejsme ze zákona povinni a ani připraveni k účasti na procesu urovnání sporů před spotřebitelským smírčím orgánem.

§ 13 Právo na odstoupení

Jste oprávněni od této smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů bez uvedení důvodů.

Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.

Abyste mohli Vaše právo na odstoupení využít, musíte nás (dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland, telefax: +41 (0) 41 508 70 64, e-mail: support@datehelpdesk.com) informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.

Pro zachování lhůty pro odstoupení postačí, jestliže sdělení o výkonu práva na odstoupení odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.
Důsledky odstoupení
Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou doplňkových nákladů, které vyplývají z toho, že jste zvolili jiný způsob dodání, než námi nabízenou výhodnou standardní dodávku), a to bez prodlení, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení peněz použijeme stejný platební prostředek, který jste využili pro původní transakci, ledaže by s Vámi byl výslovně dohodnut jiný způsob. V žádném případě Vám za tuto zpětnou platbu nebudeme účtovat poplatky.

Jestliže jste požadovali, aby služby začaly již během lhůty pro odstoupení, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá podílu služeb provedených až do okamžiku, ke kterému jste nás informovali o výkonu práva na odstoupení podle této smlouvy v poměru k celkovému rozsahu služeb předpokládaných smlouvou.

Na Vaše výslovné přání zahájíme služby na základě placené smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení, pokud budete současně souhlasit s tím, že tím Vaše právo na odstoupení zaniká a potvrdíte, že je Vám tato skutečnost známa.

K odstoupení od smlouvy můžete použít také následující vzorový formulář pro odstoupení.

Adresát
dateyard AG
Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland

telefax: +41 (0) 41 508 70 64
e-mail: support@datehelpdesk.com

Tímto já/my () odvolávám(e) mnou/námi () uzavřenou smlouvu o koupi následujícího zboží/poskytnutí následujících služeb ()

– objednáno dne ()/obdrženo dne ()
– jméno spotřebitele/spotřebitelů
– adresa spotřebitele/spotřebitelů
– podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze při písemném sdělení)
– datum

(*) Nehodící se škrtněte.